PROJELERİMİZ

Akıllı Öğrenme Robotu adaptif bir öğretim platformlarının temelini oluşturacak bir çalışmadır. MEB Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde edinmesi gereken hedef kazanımları genel çerçevede (konu yada altkonu düzeyinde) tanımlar. Bu hedef kazanımların tanımı üzerinden gerçekleştirilecek ölçme işleminin hassaslığı eksik tamamlama süreçlerinin verimini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle; hedef kazanımları inşa edecek alt kazanımların tanımlanması ve ölçme malzemelerinin (sorular) bu tanımlamalar altında sınıflandırılması ve soru havuzları oluşturulması adaptif bir sistemin alt yapısını oluşturur.

Ortaya çıkan ürün hem tek başına, hem de farklı öğretim sistemlerine entegre olarak kullanılabilecektir. Projenin temel amacı, eğitim teknolojileri alanında, kazanım temelli öğretim modellerine uygun otomatik yönlendirmelerle psikolojik danışmanlık ve rehberlik, bireysel öğrenme, sosyal öğrenme alanlarına işlevsel veri sağlayan veri madenciliğine açık bir ölçme ve değerlendirme sisteminin, dünyada ve ülkemizde ilk prototipinin geliştirilmesidir. Prototip, bireyin sistemi kullanırken verdiği cevapların analizi ve değerlendirmeleri öğrenme temelli zihin haritalarını oluşturacaktır. Bu haritalar öğrenmenin bireyselleşmesinde kullanarak kazanımların en üst düzeyde ve en verimli şekliyle edinimini sağlayacaktır. ‘Bloom Taksonomileri Çerçevesinde Kişisel Zihin Haritaları Odaklı Ölçme Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi’ ve ortaya çıkan ürün hem tek başına, hem de farklı öğretim sistemlerine entegre olarak kullanılabilecektir.

Proje hedef odaklı bir öğrenme modeli (FMAL Modeli) önermektedir. Bu kapsamında geliştirilecek Hızlı, Tam ve Kişiye Özgü (Adaptif) E-Öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin güncel durumdan daha az içerik kullanarak, daha kısa bir sürede, daha başarılı olmalarını sağlamak için tasarlanmış; hedef odaklı, süreci takip eden, yöneltici ve kişiye özgü bir öğrenme modelidir. Bu modelde kullanılacak alıştırma, pekiştirme ve ölçme sorularının; şans, ayırt edicilik ve güçlük parametreleri IRT (Madde Tepki Kuramı) ile belirlenecektir. Bu sorular süreç boyunca adaptif olarak Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test (BOBUT) ya da kişiselleştirilmiş paneller yardımıyla kullanıcı istemlerine uygun test formatında uygulanacaktır. FMAL Modeli'nde süreç;
- Hedefin (sınav puanı, giriş puanı, net sayısı, başarı yüzdesi vb.) belirlenmesi,
- Ön koşulları tanımlanmış hedef kazanımları içeren ve Bilgi Uzayı Kuramı (Knowladge Space Theory) temelinde geliştirilen Öğrenme Akış Çizgesi (ÖAÇ)'nin kişiye özel olarak oluşturulması
- Kişiye özel yönlü öğrenme patikalarının bulunması ile başlayacak ve Madde Tepki Kuramı kullanılarak, öğrencinin ÖAÇ'de hangi başarı düzeyinde bulunduğunun ve hedefine ne kadar uzakta olduğunun belirlenmesi,
- Öğrencinin öğrenme süresini kısaltacak en doğru içeriğin sunulması ve çalışma programı önerilmesi
- Öğrenme patikalarının ve kişisel programların öğrenci yetenekleri ve hedefine göre güncellenmesi aşamalarının döngüsel çevrimi ile devam edecektir.

Öğretim süreçlerinin en önemli unsurlarından olan basılı ve/veya dijital ders kitapları öğrenme süreçlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenciler ve velileri devletin ücretsiz verdiği kitaplar ile yetinmeyip özel sektörce hazırlanan ürünlere de ilgi göstermektedir. Elektronik Eğitim Pazarının payı, teknik ve yöntemsel sorunlar nedeni ile oldukça küçük olsa da bu alan hızlı gelişmektedir.
Öğrenme süreçlerinde ihtiyaçlar farklılaşır. Ders kitapları kişiye özel içerik yönetimi kapsamında işlevsel değildir. Bu durum öğretimin verimini düşürmektedir. Oysa, bilişim teknolojileri ders kitaplarının hazırlanma, sunulma ve kullanılma aşamalarında yenilikçi yaklaşımlara fırsat sunar.
Bu bağlamda, projemiz genel kullanıcı için hazırlanmış kitapları, kişiye özel öğretim ekosistemine entegre edecek uyarlanabilir ve bütüncül bir sistem önermektedir. Sistem, dijital pazarın gelişmesini hedefleyen ve Pazar gerçeğini dikkate alan hibrit (basılı & elektronik sentezi) bir yapıdadır. Hibrit model, kişiselleştirilmiş (kullanıcı isteklerine göre biçimlenen) ve uyarlanabilir (kullanım analizleri sonucunda ihtiyaca göre kendini uyarlayan) özellikleri ve ortaya koyacağı standartları ile sektörel rekabeti artıracak, ürün kalitesi yükselmesini sağlayacaktır.